Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam